Statut 


 

STATUT

STOWARZYSZENIA „SPEŁNIONA NADZIEJA"

w Suwałkach

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu .29.09.2011 r.)


 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.


 

§ l.

Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja" w Suwałkach zwane w dalszej części statutu stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Miejski w Suwałkach.

§ 3.

1. Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe, działające na podstawie regulaminów.

2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego stowarzyszenia jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie stowarzyszeniu.


 


 

Rozdział II. Cele i środki działania.


 

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc oraz reprezentowanie interesu chorych
na choroby nowotworowe i inne, w szczególności dzieci, na zewnątrz, a zwłaszcza wobec instytucji zobowiązanych do leczenia i opieki.


 

§ 5.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1)uświadamianie, że choroba nowotworowa jest obecnie możliwa
  do wyleczenia, wymagająca pełnego zrozumienia jej istoty.

  2)pomoc w uzyskaniu fachowej opieki medycznej w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia oraz propagowanie i inicjowanie idei dawców szpiku, a także pomocy materialnej i finansowej na rzecz chorych.

  3)uświadomienie społeczne wynikające z:

 1. częstego przetaczania krwi osobom z chorobą nowotworową,

 2. olbrzymimi kosztami preparatów farmakologicznych,

 3. częstymi załamaniami psychicznymi chorego oraz członków rodzin i opiekunów chorych na choroby nowotworowe i inne.

  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatnie pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

 1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

 2. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 3. pozostałe formy edukacji artystycznej,

 4. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 6. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

 7. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana.


 


 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.


 

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,

 2. wspierających.

§ 7.

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba niosąca pomoc dzieciom chorym na choroby nowotworowe, która złożyła pisemną deklarację stanowiącą załącznik do niniejszego statutu.

§ 8.

Członek rzeczywisty ma obowiązek:

  1) udostępniać swą wiedzę i doświadczenie innym członkom Stowarzyszenia,

  2) udzielać pomocy na miarę swoich możliwości chorym i ich rodzinom.

§ 9.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dzieciom chorym i ich rodzinom.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,

 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkostwo ustaje na skutek naturalnego wygaśnięcia zainteresowania Stowarzyszeniem.

O skreśleniu z rejestru członków decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.


 


 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.


 

§ 12.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 13.

Walne Zebranie członków.

  1) Walne Zebranie wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.

  2) Uchwala kierunki działania Stowarzyszenia.

  3) Uchwały Walnego Zebranie mogą być podejmowane bez względu na ilość

  obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

  4) O terminie i miejscu zwoływania Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków

  pisemnie, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

  5) Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

§ 14.

Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-ciu osób:

- przewodniczący,

- wiceprzewodniczący (będący rodzicem lub prawnym opiekunem desygnowanym przez Koło Rodziców i Opiekunów Dzieci Chorych na Choroby Nowotworowe),

- 3 członków (w tym skarbnik i sekretarz),

§ 15.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,

 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 16.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego lub zastępcy.


 

§ 17.

Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego i pozostałe osoby funkcyjne.

§ 18.

Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch osób: przewodniczącego i 2 członków, przewodniczącego wybiera spośród siebie.

§ 19.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. uchwalenie regulaminu pracy Komisji,

 2. kontrola finansowa i kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem.


 


 

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.


 

§ 20.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

l) dobrowolne ofiary członków Stowarzyszenia,

2) dotacje,

3) zapisy i darowizny,

4) wpływy z kwest, imprez o charakterze charytatywnym itp.,

5) inne wpływy.

2. Niniejszy statut zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia “Spełniona Nadzieja”w Suwałkach w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21.

  1. Do reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca lub inni członkowie stowarzyszenia upoważnieni przez Przewodniczącego Zarządu lub Zastępcę.

  2. Do ważności oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy oraz jednego spośród członków Zarządu.


 


 

Postanowienia końcowe.


 

§ 22.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności,
co najmniej połowy członków lub bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, zwykłą większością głosów.

§ 23.

Fundusze i majątek może być przekazany fundacji lub stowarzyszeniu o podobnych celach działania.

§ 24.

O szczegółowym przeznaczeniu i sposobie przekazania majątku i funduszy decyduje Komisja Likwidacyjna w liczbie 5 osób wybrana przez Walne Zebranie podejmujące uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25.

Stowarzyszenie może udzielić pomocy, w miarę możliwości innym dzieciom przewlekle chorym i specjalnej troski.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik do Statutu

Stowarzyszenia „Spełniona Nadzieja”

w Suwałkach  

DEKLARACJA

Uprzejmie informuję, iż jestem zainteresowana/y działalnością na rzecz pomocy osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi i innymi.

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)


 

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(adres do korespondencji i telefon kontaktowy)


 

Deklaruję społeczny udział w pracach Stowarzyszenia "Spełniona Nadzieja" w Suwałkach jako członek rzeczywisty/wspierający stowarzyszenia.

 

………………………………………

(czytelny podpis)

…………………………., dnia ……………….. r.


 


 


                                                                              

Reklama
 
Adres:
 
Stowarzyszenie "Spełniona Nadzieja"
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
KRS:0000093850
Nr konta bankowego
 
Wszelkie darowizny pieniężne prosimy wpłacać na konto:
53 1090 2776 0000 0006 8600 0611
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Suwałkach.
Jeżeli zostanie wskazane imię podopiecznego przy wpłacie, środki zostaną przekazane na jego subkonto.
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (12 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=